ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'יג

ב"ה, ח' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שלבו נוקפו בענין השאלה ששאל. מובן שצריך להתחשב שזהו משעבודא דאורייתא של הבעל, עוד ועוד, וכמו שבטח יבאר לו הרב שי' אצלו שאל בזה, וכמה ענינים ישנם שחומרא מצד אחד מביאה לקולא מצד השני, ולכן יתדבר עוד הפעם עם הרב לאחר שיציע לפניו כל טעמיו.

בודאי ניצלו יום הבהיר י"ט כסלו וימי חנוכה ככל הדרוש והשי"ת יצליחם.

בברכה המחכה לבשו"ט מבריאות כב"ב שי'.

ה'יג

בענין השאלה: שימוש ע"י מוך. בהמשך לזה - לקמן אגרת ה'ריח.