ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'יד

ב"ה, ח' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - מבלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל אם לעשות תנאים או קנין.

והנה אין בזה נפק"מ כ"כ, וישאל למנהג אנ"ש במקומו עתה בזמן האחרון וכן יעשה, אבל מה שכן נוגע הוא קביעות זמן החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ובתור הכנה לזה אשר המיול"ח יתחיל בהקדם האפשרי לקיים בפועל קבלת עול תורה כמו שאמרתי לו והפועל בזה הוא הוספה בקב"ע בפו"מ וכבר ידוע דעתי בכגון דא שאין להאריך בהזמן שבין התדברות הצדדים והחתונה.

ויהי רצון מהשי"ת שיהיו קשוה"ת והחתונה לאח"ז בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית חסידותי מאושר בגו"ר.

בברכה.

ה'יד

ידוע ידעתי: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'רעג, ובהנסמן בהערות שם.