ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'טו

ב"ה, ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א כסלו, בו כותב אודות ההוספה בבנין ובודאי הוספה זו תביא גם להוספה בהענינים שבתוך הבנין, כוונתי להתלמידים הר"מ והר"י הן בכמות והן באיכות. ויה"ר שיהי' בהצלחה ובאופן דמוסיף והולך אף ששקעה החמה ונמצאים אנו בגלות מר חשך כפול ומכופל, וכהוראת ימי חנוכה דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור.

בברכה.

ז"ע נתקבל מכתבו מאדר"ח. וקראתי בחתימת המכ' ע"ד החלטתם - שבודאי זהו דעת השנים, שלו ושל זוג' תי' - אשר כשיברכם השי"ת בבן זכר יקרא שמו בישראל יוסף יצחק לאויוש"ט. ויה"ר שבקרוב ממש תמלאנה משאלות לבבם בזה לטובה ויגדלוהו לתחומע"ט להיות חסיד יר"ש ולמדן.