ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'טז

ב"ה, ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק יהודא שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתביו (כ' מ"ח. ג' כסלו) בם כותב אודות התחדשות השיעורים בעין כרם, ובודאי לא יסתפקו בהתחדשות לבד אלא ישתדלו בהוספה בערך להעבר וכציווי תורתנו מעלין בקדש, ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות אשר האדם צ"ל מהלך דוקא וכמ"ש ונתתי לך מהלכים, וזוהי תכלית ירידת הנשמה מאגרא רמה לבירא עמיקתא, כי קודם לזה היתה הנשמה בבחי' עומד וכמ"ש חי ה' אשר עמדתי לפניו וכמבואר הענין בחסידות בכ"מ, ובפרט שמזכיר שישנם מבין העולים כאלו שהיו בד' אמות של חב"ד במרוקה שבטח יסייעו בידם, והרי ידועה ההבטחה אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, והרי גם נקודה הנ"ל היא הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' שהולך ומוסיף מיום ליום באור הבא משמן טהור ועל פתח ביתו מבחוץ משתשקע החמה.

בברכה.

ה'טז

מו"ה יצחק יהודא: קוביטשעק, ירושלים.