ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'יח

ב"ה, ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אלחנן שי' הכהן

שלום וברכה!

באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף פון כ"ב כסלו, און איך וויל האפען אז דער חנוכה איז אדורך בא אייך בסדר ובשלום.

און לויט דעם ווארט פון בעל שם טוב וועלכען מיר האבען געהערט פון כ"ק מו"ח מערערע מאל, אז פון יעדער זאך קען מען עפעס ארויסלערנען ווי צו דינען השם יתברך, איז יעדערער פון אונז בתוך כלל ישראל קען נעמען פון די חנוכה טעג א אפלערנונג, אז יעדער טאג דארף מען צוגעבען נאך א ליכטעלע און אז די ליכטעלע דארפמען אנצינדען אפילו ווען אין גאס ווערט פינסטער און אויב פארן צוגיין אנצינדען זאגט מען אלקינו מלך העולם, אז השם יתברך איז אונזער ג-ט און ער איז דער מלך און אנפירער פון דער גאנצער וועלט איז מען מצליח צו מאכען אלץ מער ליכט און ליכטיקייט, ויהי רצון אז איר זאלט דאס טאן מיט גוטען געזונט און א פרייליכער הארץ ולאריכות ימים ושנים טובות.

מיט גרוס למרת קאווען און צו אייער זון ווען איר שרייבט צו עם.

בברכה.

ה'יח

מו"ה אלחנן: קאווען (כהן), מיאמי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תשא, ובהנסמן בהערות שם.