ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'יט

ב"ה, ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת שני מכתביו ואתחיל במאי דסליק בשאלתו בהנוגע למצבו הרוחני - כמדומה כבר כתבתי ולא פעם אשר צריך להשתדל במרץ מתאים להחשיבות בענין שידוך, ומובן שצריכה להיות קביעות עתים בלימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ובמצבו לדעתי גם בכמות צ"ל הלימוד בתורת החסידות יתר על הלימוד בנגלה ופשיטא שזהו נוסף על שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים השוים לכל נפש ובפרט להשייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר ולחב"ד בכלל...

כנראה מהידיעות שקבלתי במשך השבועות האחרונים לא ניצלו התזוזה במצב הרוחני והתעוררות נקודת הלב של כמה מבני ישראל לקרבם יותר לתורה ומצותי' בפועל, ומבהיל המצב שכו"כ הזדמנויות היו במשך שנים האחרונות ואין החרדים לדבר ה' מנצלים אותם ולא רק שאין מנצלים אותם במילואם אלא שאפילו קרוב לזה ג"כ לא, ולצערי הכי גדול גם מצעירי אגו"ח אנ"ש וחב"ד וביותר הצעירים שצריכים להיות בעלי מרץ ובעלי פועל כדבעי למעבד לא עבדי כלל וכלל. ואף שאין הזמן להזכיר ענינים של היפך ח"ו דזכות, פשוט שלא לזה כוונתי בשורותי דלמעלה כי אם שמחפש הנני מסילות ונתיבות אפשר סו"ס יתחילו בניצול המצב גם מצד ימין ולא תהי' תורה שלימה שלנו כו' שהרי מצד שמאל מנצלים כל ענין למטרם הם, וקשה להאריך בדבר המבהיל, ויה"ר שסו"ס אתבשר טובות בתוכן הנ"ל.

בברכה.

ה'יט

התעוררות נקודת הלב: לאחר הנסים והנצחון ב"מבצע סיני". ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'לד. ה'שב.