ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'כ

ב"ה, ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו מיום הבהיר הוא יום י"ט כסלו יום גאולתנו ופדות נפשנו.

ובמה שכתבתי אודות השכירות מובן שעי"ז אין יוצא ח"ו מזכות תמים ויש בענין זה רק הוספה ולא ח"ו גרעון, ותקותי שמיום ר"ה לתורת החסידות ודרכי החסידות הוסיף בעניניו במדה דטופח ע"מ להטפיח, כיון שצריכה ההוספה לבוא גם למושפעיו, וע"פ הידוע דבתקופת השנה מתחדשות כל ההשפעות וההמשכות וכמ"ש והימים האלה נזכרים ונעשים וגו' במילא מתחדש ג"כ פסק ב"ד של מעלה הידוע שכל ההולכים בעקבותיו של אדמו"ר הזקן ידם על העליונה ובפרט ע"פ המבואר באגה"ק סי' י"ד הרי בכל שנה ושנה צ"ל בתוספת אור ונראה שם שזהו לא רק בתוספת אותו אור אלא אור חדש כו' עיי"ש, ובפרט שבינתים היו ג"כ ימי חנוכה דשמונה נרות דוקא וכמבואר שהענין של שמונה הוא לא בערך לענין דשבעה שהרי השמיני שומר ההיקף וכמבואר ג"כ במרז"ל דכנור דלע"ל הוא של שמונה נימין משא"כ אפילו בביהמ"ק ראשון הי' רק של שבעה נימין.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'כ

אודות השכירות: שרצה להמנע מקבלת שכירות עבור עבודתו בחלק מהיום כיון שהוא עדיין תלמיד בישיבה.