ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'כא

ב"ה, י' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, ומה שכותב שהי' לו צער ממה שכתבתי ע"ד החלישות בהפצה ומצטדק שהרי לא הי' הפסק הפצה לגמרי.

כמדומני ברור שלא כתבתי "לגמרי", אלא רק ע"ד חלישות אבל בהנוגע לפועל חלישות בהפצה אומרת שהגיעו ספרי דא"ח למספר קטן יותר של אנשים, ז. א. שבהנוגע לכמה אנשים הופסק הדבר, והרי אין אתנו יודע עד מה וצריך לנצל כל הזדמנות ואפילו שאיננה מתאימה לסדר וכידוע דברי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע נעתקו במבוא לקונטרס ומעין עמוד [] עיי"ש, ואין רצוני להאריך בזה כיון שכותב שלהבא יתקן הדבר, ויה"ר שיהי' התיקון מתאים לשמו שאז הוא כהמבואר באגרת התשובה לרבנו הזקן סוף פרק ט'.

ת"ח ת"ח על הבשו"ט מהוספת שיעורי דא"ח הנלמדים ברבים ואשר הוא

מהלוקחים חלק בראש בזה ולומד דא"ח ברבים בכמה מקומות ובודאי יוסיף בזה ובפרט שחוננו השי"ת בתלמידים מקשיבים, ויה"ר שגם התלמידים יעשו טופחים ע"מ להטפיח ויעוין בתוספתא עדיות פרק ד' מי שיש לו תלמידים לתלמידיו כו'.

כיון שלא לכל אחד יש יכולת הכניסה לחוגים מסוימים בין החרדים אשר בירושלים עיה"ק ת"ו מובן שכל אחד שיש לו יכולת זו צריך להשתדל לנצלה ביותר וביותר, כי זכות מיוחדת היא וד"ל. וע"ד מה שכתבתי גם להרה"ג והרה"ג כו' אברהם צבי הכהן שי' וכדאי שיתייעצו שניהם יחד איך לשתף פעולה במיוחד בענין זה וכנראה וכמובא גם ברז"ל אשר משא שמגביהים שנים בשיתוף פעולתה היא הרבה יותר מכפל של משא הנגבה ע"י יחיד, ויקוים בהם פס"ד של בי"ד של מעלה הידוע אשר בגלל המס"נ הלזו - של רבנו הזקן - הנה בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' מתאים לתוכן כתבו.

ה'כא

מו"ה יהושע שי': עלבוים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקפג, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי.. הכהן: ראה לעיל אגרת ד'תשנט, ובהנסמן בהערות שם.