ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'כה

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב מו"ה חיים הלל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מח' טבת עם הפ"נ המוסגרים בו שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב בהנוגע לפעולותיהם והסידורים בזמן לימודים זה, ואשר הוסיפו באיזה ענינים בהנוגע ללימודים וגם להתועדות עם המלמדים והמחונכים ויה"ר שתהי' הוספה בכמות והוספה באיכות ולא יסתפקו בכגון דא אלא הלוך והוסיף, והרי רואים במוחש ממש הצלחה המושפעת ע"י התעוררות ר"ר של נשיאנו רבתנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע [ואין מנצלים אותה כדי צרכה ואפילו שלא בערך ג"כ לא, אלא שלדאבון לא רק בהת"ת נוהגים בכזה, כוונתי לניצול הברכה וההצלחה הנשפעת מלמעלה אלא גם בשאר מוסדות אנ"ש וכמו בית רבקה תו"ת וכו' וכבר ידוע דבר כ"ק מו"ח אדמו"ר באחת משיחותיו בחיים חיותו בעלמא דין, עס וועט באלד קומען די צייט (כוונתו על הזמן שלאחרי ביאת משיח צדקנו) אז מי וועט זיך חאפען פארן קאפ, עס איז געווען אזא טייערע צייט און מי האט דאס ניט אויסגעניצט וכו').

מהנכון לעורר את... אשר גם הוא מודה שראה נפלאות השי"ת בהנוגע לעצמו, שימשיך נפלאות אלו בעניני תורה ומצותי' שאז נאחזים הם למטה מעשרה טפחים וממשיכים פעולתם לאורך ימים ושנים, ויה"ר שימצא אותיות המתאימות להסביר להנ"ל ותפעלנה פעולה הדרושה...

בברכה לבשו"ט.

ה'כה

מו"ה חיים הלל: אזימוב, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תטז, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר ידוע: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקיז, ובהנסמן בהערות שם.