ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'כו

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה זאב דוב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

ונמסר רצונו הטוב להשתתפות בחלוקת הש"ס שמתחלק כאן ביום בהיר י"ט כסלו יום גאלתנו ופדות נפשנו ובצירוף בקשתו שיהי' מהמסכתות שלומדים בהדף יומי.

וכבר נתבאר באחת ההתועדות ע"פ המבואר באחרונים שהמשתתפים בחלוקות כאלו, ה"ז כאילו למדו כל הש"ס במשך שנה זו ויה"ר שיהי' הלימוד חדור אור וחום חסידותי גופא דאורייתא חדור נשמתא דאורייתא וכמבואר בזוה"ק (חלק ג' קנב, א).

בברכה לבריאות ולבשו"ט ופ"ש אנ"ש שיחיו.

ת"ח ת"ח על הס' ימין יוסף.

ה'כו

מו"ה זאב דוב: לודמיר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקטז, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר נתבאר: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רעו, ובהנסמן בהערות שם.