ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'כח

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקרות במכתבו מההתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו וראשי פרקים ממה שדבר אז, ויה"ר שיפעלו דברי ההתעוררות את פעולתם למשך כל ימי השנה כראוי לראש השנה בדוגמת הראש הפועל על כל האברים ויה"ר שיהי' באופן דמוסיף והולך בקדש, והרי זוהי הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' דמוסיף והולך מיום ליום באור הבא משמן טהור משתשקע החמה ועל פתח ביתו מבחוץ, והנקודה התיכונה בזה הפצת המעינות שמן עד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.

במש"כ במרז"ל - הובא בתניא פ"א - ראה הק' בצדיקים שהם מועטים כו' - סתם קאמר ולכן גם צדשא"ג בכלל.

באריכות הלשון בתניא רפ"ה - עיין הערות הצ"צ ע"ז (בס' קיצורים והערות לתניא ע' פט).

ה'כח

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקכט, ובהנסמן בהערות שם.