ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ל

ב"ה, י"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב מו"ה יצחק דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק.

נעם לי לקרות בו אודות המאמרים שחוזר, השיחות וההתועדות שערך, ובודאי ימשיך בזה ובהוספה אם אפשרי, וכבר ידוע ונראה גם במוחש פתגם רבותנו הק', חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

ומ"ש אודות המגרעות בהסיוע מהבע"ב לעבודה בענין בנין החדש אין להתרשם מזה כלל, ועליו לעשות ענינו באמונה באור וחיות חסידותי, ובמילא תתברך בהצלחה ולא עוד אלא שעי"ז יתוסף אור וחיות גם באלו שלע"ע אין משתפים פעולה כדבעי, ויזכהו השי"ת ויצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

מ. שניאורסאהן

ה'ל

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 480 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יצחק דוד שי': גרונר, שיקגו. אגרת נוספת אליו - לקמן ה'רמט.