ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לא

ב"ה, י"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמואל

גדלי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק. - מובן שמצערת התסבוכת בהבאה לפועל של עניני החב"ד והפצת המעיינות, כי הרי צ"ל כל יומא ויומא עביד עבידתי', ובפרט מצער כשאין מנצלים ימי סגולה וכמו חדש כסלו וחנוכה והתעוררות הכללית הנרגשת בתוככי בני ישראל אשר באה"ק ת"ו ואם בהנוגע לכאו"א מאנ"ש מצער הנ"ל עאכו"כ בהנוגע לצעירי אגו"ח שתובעים מהם יותר וזכותם גדולה יותר, וכמו שכתבתי כבר כ"פ, ומה בצע לכפול ולשלש עוד פעם ועוד פעם.

במ"ש אודות המבצע דביקור בישובים וכו' הנה בכדי לזרז הענינים, ברשותו להודיע אשר בל"נ אעורר את אנ"ש להשתתף בשליש הוצאות הקשורות בהנ"ל, אלא שכדרכי בשליש האחרון.

שמחתי במאד למה שכותב על דבר יום העיון שערכו בכפר חב"ד ביזמתו ובמרצו, ובטח ממשיכים בקישור עם אותם שהשתתפו בהעיון עכ"פ עם רובם בכדי לחזק ההתרשמות שלהם, ובעיקר שתבוא בענינים של פועל כי הרי המעשה הוא העיקר, ויה"ר שגם יזמתו בזה תצליח...

ה'לא

מו"ה שמואל גדלי' שי': בליזינסקי, רמת גן, אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'קצז.