ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לב

ב"ה, י"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק, ומובן שמצער הגרעון בהתועדות י"ט כסלו זה בכפר חב"ד, אשר אפילו את"ל שאין זה אלא גרעון בכמות האורחים, רואים במוחש שברובא דרובא גרעון כמותי בכגון דא מביא ג"כ לגרעון באיכות, ובפרט שהוא יום סגולה היינו ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות, וק"ל. ובפרט שכותב שצד הטכני הי' מאורגן יותר טוב, וכן בהנוגע להפצת הספרים עריכת מזנון וכיו"ב - שמובן שיכולים היו לנצל שהות המבקרים בכפר בפעולות - יותר מאשר בשנים שעברו. וכיון שכותב שגם בלוד הי' גרעון, חוששני שזהו צד השוה במפעלות צעירי אגו"ח דת"א והכפר חלישות בפרטים האמורים. והרי הפרטים הולכים אחר הכלל, ומזה מובן ג"כ ההכרח לתקן בהכלל, ז. א. בההנהלה, את החסרונות. ובהקדם הכי אפשרי ובמדה הכי גדולה, כי הרי כמה שלא יתקנו ולא יוסיפו הלואי שיספיקו למלאות דרישת השעה.

והאומנם לא תהי' השתדלות בתורה שלימה שלנו במסירות ונתינות המתאימה, כשל אלו המתעסקים בשיחה בטלה שלהם, ועוברים ימים שבועות וחדשים ללא ניצול כלל, ועכ"פ לא ניצול בערך כדבעי. ויה"ר שסו"ס יזכה כ"א בתכ"י לבשר טוב ואין טוב אלא תורה ובפרט פנימיות התורה אילנא דחיי שאין שם תערובות טו"ר כ"א טוב.

בברכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

ה'לב

מו"ה חיים זוסיא: ווילמובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשפה, ובהנסמן בהערות שם.

הגרעון בהתועדות י"ט כסלו: בתקופת ההמשך ל"מבצע סיני". וראה גם אגרת הבאה.