ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לג

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לתמהוני וגם לצערי, הגיעוני ידיעות, אף כי לע"ע רק מן הצד, אשר לא ניצלו כפי האפשרי ההתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ז. א. שהי' ניכר גרעון במספר האורחים וכן באריכות זמן ההתועדות וכו'. ולהשאלה שבטח המצב הכללי גרם להנ"ל, ענוני שלא היו מודעות במכ"ע ע"ד ההתועדות, כן שכנראה מיעטו בשילוח הזמנות ועוד ועוד. ואם נכונה השמועה האמורה - מובנת הפליאה וגם הצער שהרי הצלחת התועדות זו וכיו"ב - זהו ענין רוחני וגם גשמי, כוונתי שמחזקים ההיכירות ומשפרים היחס וכו', וכמוש הראה הנסיון דשנים שעברו. ואף שלכאורה ה"ז בגדר דאין צועקין על העבר, בכ"ז אתענין לדעת אם תיאור הנ"ל מתאים הוא, שאז בודאי ינקטו באמצעים המתאימים למנוע תופעה זו בעתיד, ביומי דפגרא ומועדים הבאים לקראתנו בתכ"י לשלום ולברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ה'לג

מהעתקה.

המצב הכללי: ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.