ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לד

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יונה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מח' טבת נוסף על הידיעות מן הצד אודות פעולותיו ומהם שהשתדל לנצל את ההתעוררות הכללית בתוככי בני ישראל אשר באה"ק ת"ו לקוב"ה לתורתו ומצותיו, ובודאי לא יסתפק בזה וירבה ככל האפשרי, כי הרי זוהי דרישת השעה ומשפיעים הצלחה מופלגה מלמעלה (אלא שבעוה"ר אין אנ"ש מנצלים אותה), וכנראה שכל העושה וכל פעולה מצליחים באופן בלתי משוער מראש, ואפשר יצליח ג"כ לעורר את אנ"ש שסו"ס יתחילו גם הם בפעולות כהנ"ל, זאת אומרת אויפטאן אין פועל, ולא לצאת באסיפות שקלא וטריא והחלטות, ומובטחני שאז יצליחו גם הם וכנ"ל באופן בלתי משוער.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו. ובמ"ש שדבר עם פב"פ ע"ד לימוד התניא, וענה אז דאס איז א אלטע מחלוקת, לפלא שאין מי שיסביר להנ"ל אשר אותם שחלקו לפני מאתים שנה אמרו טעמם גלוי שחוששים הם שלא יתמעט עי"ז בעניני יר"ש וכו', ובזמן שעבר מאז וביחוד בדורנו זה, רואים במוחש אשר אדרבה זהו מוסיף ומחזק ביראת שמים, בהידור בקיום המצות כו' וכו' והרי הם ראו זה במוחש במדינתם לפנים ורואים זה במוחש גם באה"ק ת"ו, וק"ל.

ויה"ר שסו"ס יצליח בכל מקום לפי ערך המקום, זאת אומרת אצל פב"פ שלא יתנגד ואצל פב"פ שגם יסייע ואצל פב"פ שגם בעצמו יתחיל בלימוד, והרי כבר ידוע ומפורסם פסק בית דין של מעלה (נעתק בספר קיצורים והערות לתניא עמוד קכ"ב בסופו) אשר בגלל המסירות נפש הלזו - של רבנו הזקן - על תורת החסידות פסקו בבית דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ה'לד

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 251 והושלמה ע"י העתק המזכירות.

מו"ה יונה: איידלקופ, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'לה.

ההתעוררות הכללית: לאחר הנסים והצחון ב"מבצע סיני". ראה גם לעיל אגרת ה'יט, ובהנסמן בהערות שם.