ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לה

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה

מנחם מענדל חיים יחיאל עזרי' שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מז' טבת, בו כותב אודות ההתועדות של אנ"ש שיחיו וכן אשר חילק משירי התועדות מצוה דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ובטח אף שאינו מזכיר אודות זה מסר ג"כ מתוכן הדבורים שנדברו בעת ההתועדות כאן, ויה"ר שיהי' דבור המביא לידי מעשה, וזכות רבותנו נשיאנו יעמוד לכאו"א מאתנו למלא תפקידו בכלל והתפקיד הפרטי בהפצת המעינות חוצה ביחוד, ויהי רצון מהשי"ת שתכה"י יבשר טוב בענינים הפרטים ובענינים הכללים.

בברכה.

ה'לה

מו"ה מנחם מענדל חיים יחיאל עזרי': פרידמן (מאה"ק), לונדון.