ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לו

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

כבוד משתתפי האסיפה ביום ז' טבת

להחזקת ת"ת בעיר טרנטה,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבם מודיע מדיונם ע"ד הת"ת בית יוסף וקבעו ועד רוחני וכן ועד גשמי להנהלת הענינים וכו'.

ויהי רצון שתהי' התחלתם בעסקנותם בשעה טובה ומוצלחת ואף שאמרו רז"ל כל התחלות קשות, בודאי לא יתרשמו מהקישוים ואדרבה הם יעוררו תוספת כח ומרץ להנהלת הענינים מתאים להכוונה הפנימית שעי"ז ילכו גם הקישוים הלוך וחסור, ויה"ר אשר חפץ ה' בידם יצליח ובהקדם יותר ובקל יותר מאשר משערים עתה.

בתור השתתפותי, עכ"פ סמלית, מפני ריחוק המקום, בפעולות הטובות ובהתאם להחלטתם לפתוח קאנטא בבאנק קרן של שלשה אלפים דולר הנני מצרף לזה המחאתי בתור השתתפותי בקרן זה.

בברכת הצלחה בכל האמור המחכה לבשו"ט.