ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לז

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' טבת, בו כותב אודות חיתוך הדבור שלו שדורש הטבה.

וצריך להתייעץ עם רופא מומחה במקצוע שכמה טפולים חדשים חדשו בזמן האחרון המועיל בכגון דא, וכיון שלרובא דרובא הרי זה קשור גם כן עם כח המחשבה, הנה ככל שימעט בשימת לב לאופן דבורו ולא יתרגש מזה שלעת עתה אינו כדבעי, יתוסף בהצלחת הטפול ויוסיף בהטבת המצב, ופשוט שככל שיוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה והידור בקיום המצות יתוסף בברכות השי"ת נותן התורה בהמצטרך לו בכלל ובהנ"ל בפרט.

בודאי יודע מתקנת קדמונים לאמר - בכל יום לאחר תפלת השחר - השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ועכ"פ ישמור על זה מכאן ולהבא.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר