ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'לט

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק, בו מודיע עכ"פ בכללות מחגיגת יום הבהיר יום גאולתנו ופדות נפשנו, ואשר גם חבריו שי' השתתפו בזה ומסר להם מה שכתבתי אליו, שהרי זה נוגע לכאו"א מהם.

והנה בקשתי שימסרו לו ולכיו"ב מאנ"ש - לתת בשמי מעות חנוכה לאלו מחבריהם הלומדים דא"ח בתוספת הסברה, שפשיטא שאין בזה ח"ו הפלי' כלפי האחרים, אלא שאלו מביניהם הלומדים דא"ח ההתקשרות יתירה יותר, ובפרט ע"פ המבואר בתניא ריש פרק ה' בענין היחוד נפלא שאין יחוד כמוהו וכו' שמזה מובן שאלו מהם הלומדים אותו הלימוד עצמו שגם אני לומד, ע"י ההתאחדות בהלימוד מתאחדים גם הלומדים, ותכונה מיוחדת בזה דוקא בלימוד פנימיות התורה, כמבואר בארוכה במ"א, והנקודה בזה, שפנימיות התורה אין בזה פנים ואחור, שניות, כיון שתוכן הלימוד ופנימיותו מדבר באלקות, בספירות וכו' [משא"כ בלימוד נגלה דתורה (עאכו"כ ענין של חכמה סתם חכמה חיצונית להבדיל) שבנגלה מדובר ע"ד אוחזין בטלית ופנימיות הדברים ענינים רוחנים כמבואר בכ"מ וכמו שאין יחוד מוחלט בהלימוד עצמו כמו"כ אין יחוד גמור בהלומדים וק"ל].

ובטח ימלא בקשתי כפי יכולתו ויודיע התוצאות. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בטוב הנראה והנגלה הן בגשמיות והן ברוחניות ומהמקור לטוב זה כהמאמר אין טוב אלא תורה שממנה משתלשל בעולם.

בברכה ופ"ש כל חבריו שיחיו.

באם לא הספיק - יוכל להשלים הנ"ל בתוך שלשים יום לנר החמישי.

ה'לט

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 267 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי': זלמנוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רפב, ובהנסמן בהערות שם, לקמן ה'שב.

נוסח דומה נכתב למו"ה שלום ליב שי' לרמן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתיח.

ג'תתצ.

מעות חנוכה: ראה גם לעיל אגרת ד'תתצז, ובהנסמן בהערות שם.