ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מ

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה. - מובן אשר גם להבא יכולה לכתוב לי בהענינים אודותם כותבת, ואין בזה חס ושלום שום ענין היפך הנהגה טובה, ובורא עולם יברכה שיהי' תוכן מכתבי' הבאים אך טוב.

בעת רצון אזכירה וכן את בעלה וילידיהם שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם בגשמיות וברוחניות, ובטח יתוסף על ידי זה בברכות הבורא יתברך לכל אחד מהם.

במה שכותבת שלפעמים עצבה היא, אין זה מתאים להוראת תורתנו תורת חיים המצוה את כל אחד ואחת מבני ישראל, עבדו את ה' בשמחה, ואפילו כשהאדם יודע אשר עשה איזה מעשים שלא הי' צריך לעשותם, צריך הוא להתחזק בבטחונו בנותן התורה ומצוה המצות שיתן לו כח לעשות תשובה ולהתנהג באופן שימלא רצון הבורא, ומובן שביחד עם זה צריך הוא להתחרט על המעשים לא טובים, אבל לא להיות בעצבות בכלל, וכשמשתדלים באמת בזה הרי התשובה היא מפנימיות הלב יותר ומכפרת כל העונות, ועל האשה שהיא אם לילדים ובעלת הבית לנהג בזה בדרך התורה שעל יד זה מתוסף בבריאות הבעל והילדים והאשה עצמה, ובפרט מה שנוגע לאשה הם עניני צניעות שמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, כשרות המאכלים וחינוך הילדים בשעה שהם נמצאים בבית, אבל כאמור לעיל כל זה צריך להעשות מתוך שמחה ובבטחון אשר בורא העולם משגיח עלי' ויעזור להם בעניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א