ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מא

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' טבת, ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההתועדות די"ט כסלו ובטח היו התועדות גם בימי חנוכה, ותקותי שניצלו אותם גם לחיזוק והתפתחות מוסדות חב"ד אשר במחנם הט', וכן בטח יודיע ממצב בריאותם של אלו שכתב אודותם מכבר...

ויה"ר שבכל האמור וגם בעניניו הפרטים יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה. וע"ד הנדבר באיזה מההתועדות במרז"ל בהנוגע לחדש טבת שהוא חדש שהגוף נהנה מן הגוף שעפ"י מרז"ל אחשורוש שבמגילה זהו הקב"ה שאחרית וראשית שלו, פי' שהגוף ועצם ומהות דלמעלה נהנה כביכול מן הגוף דלמטה וכהיעוד דלע"ל שתתגלה מעלת הגוף עד שגם הנשמה תקבל חיותה ע"י הגוף, וכמ"ש נקבה תסובב גבר וה"ז הענין דטוב הנראה והנגלה כפשוטו שגם הגוף מבינו ומרגישו.

בברכה.

ה'מא

מו"ה חיים שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקמט, ובהנסמן בהערות שם.

וע"ד הנדבר: ראה גם לעיל חי"ב אגרות ד'יג. ד'כב.