ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מב

ב"ה, ט"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה לוי יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו בו כותב ראשי פרקים מהשתתפותו

בפעולות יום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נשפנו, ויהי רצון שתהי' זה התחלה טובה לפעולות מורחבות הן בכמות והן באיכות ובמילא יתרבה ג"כ הרצון לכתוב שהידיעות אלו משמחים ומענגים את הנפש ומקיימים בכתיבה המצוה דואהבת לרעך כמוך, ויהי רצון שלא יסתפק בזה אלא ישפיע על כל אלה שיד השפעתו מגעת שגם הם יתנהגו כהנ"ל וכהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו שמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור משתשקע החמה (שמ"ר טו, ו) ועל פתח ביתו מבחוץ.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'מב

מו"ה לוי יצחק שי': הלפרין, ירושלים.