ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מג

ב"ה, ט"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו, אשר זוגתו תחי' מורה עתה בבי"ס דחינוך עצמאי, ובאם יתיישבו בירושלים עיה"ק האם כדאי לעבור לחינוך בבי"ס ממלכתי דתי.

בהתאם לדבר משנה בקדושת ירושלים עיה"ק על שאר הארץ לא נראה לי לעשות היפך זה לעבור מעבודה בשטח חינוך ביר"ש יותר לשטח החינוך בו נפחתה מדת היר"ש, והרי חינוך הנוער יכול להשפיע על כל משך ימי חייו של המחונך ואי אפשר לשער מראש איזה ענין יוחקק בזכרונו יותר ועל מה אפשר לוותר, וק"ל. והזן ומפרנס לכל המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית בודאי ימציא אפשרית שתנצל כשרונותי' באופן שלא לגרוע בענינים דיראת שמים ומה טוב גם להוסיף בהם.

המחכה לבשו"ט.