ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מד

ב"ה, ט"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ממנו ע"י הוו" אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ הרב דוב שי' בוימגארטען, וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן מכתבו, ויה"ר שיבשר טוב בזה.

ובמה שכותב שכעת הוא מורה לתלמידים במלאכת מעכאניקא, ידוע פסק דין תורתנו בכל עניני האדם לנצלם לעבודת הבורא, ולכן גם השפעתו על תלמידיו צריך להשתמש בה לחזקם לעניני יהדות תורה ומצותי' ולהסבירם שאותה המלאכה הם לומדים אותה אינה אלא אמצעי בכדי שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצותי' מתוך מנוחה יותר, ועל ידי השפעה ביראת שמים על התלמידים יתוסף בברכות נותן התורה בהמצטרך לו.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'מד

מו"ה יוסף: קאלדעראן, בוענאס איירעס.