ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מה

ב"ה, ט"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה שמעון שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ הרב דוב שי' בוימגארטען, וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן מכתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובשאלתו - אשר יש להם עסק עם באנק שכמנהג כל הבאנקין נמצא בו כסף של יהודים ואינם יהודים להבדיל, וכשלוקחים מהם שטרות הלואה צריכים לשלם בעד זה איזה אחוזים.

כבר מדובר בזה בכמה ספרים ואחדים מהם נסמנו למטה בשולי הגליון* וההלכה והמסקנא שמתירים העסק בלי פקפוק.

בפ"ש כל חברי שובה ישראל הם וכל בני ביתם יעמדו על הברכה מבורא העולם ומנהיגו בכל המצטרך להם.

ובת"ח ת"ח על התשורה - הספרים הק' אשר שלחו ע"י האברך הנעלה אהרן שי' טאול.

ה'מה

מו"ה שמעון: לוי, בוענאס איירעס. אגרת נוספת אליו - לקמן ה'קנד.

שובה ישראל: ראה לקמן אגרת ה'קנד.

*) ראה רש"י תענית כד, א. ובאהבת איתן שם ע"ב.