ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מו

ב"ה, ט"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדער שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מנר השביעי, ונעם לי לקרות בו מהתחדשות השיעורים, ובדואי לא יסתפק בזה וילכו הלוך והוסיף מתאים להוראות ימי חנוכה דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור ומשתשקע החמה ועל פתח ביתו מבחוץ.

במ"ש אודות תיקון הס"ת לכתוב כהוראת רבנו הזקן, נכון הדבר ומובן שיש להזהר בזה ביותר מפרסום - מפני מחלוקת, וק"ל. ובפרט שהפרסום יכול לגרום שירצו להכעיס ולנקום ויעשו ההיפך.

מצער ביותר העדר פעולת אנ"ש - למרות כל ההזדמנות שישנן הולך ומוסיף מזמן לזמן. וכמו שכתבתי לכמה מאנ"ש. ואחריתו - מי ישורנו... ויהי רצון שבאם אי אפשר אחרת - יתחילו לפעול ע"י אתעדל"ע ובאופן נסי ובלבד שבחסד וברחמים. ואף שאין נהנין ממעשה נסים* ואין מבקשים על הנס כו' וכו' - הרי כל זה הוא כשלהוטים אחרי שכר וכיו"ב, אבל כיון שנקודה האמיתית היא הפצת המעינות חוצה, הרי להמקבל אין נפק"מ ע"י מה סו"ס יודיעוהו אודות המעיינות ועניניהם. ולא עוד אלא שגם המפיץ פעל פעולתו, וכידוע הפס"ד מי שאבד סלע ומצאו עני מקיים מצות צדקה. אלא שכדי בזיון וקצף שמוכרח לעורר אנ"ש בענינים שאפילו שכל הטבעי מודה שצריכים לעשותם. אלא שמגשימים א"ע ומורידים בחומריות יותר, עד שאפילו שכל הטבעי אין יכול לפעול עליו.

ויה"ר שיזכה כאו"א מאתנו לבשר אך טוב, ואין טוב אלא תורה תמימה, ולהמשיכה בטוב הנראה למטה מעשרה טפחים בחיי היום יומים.

בברכה.

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד המנהג שפשט להניח ס"ת הצריכים תיקון באה"ק לחדשים ושנים, היפך הפס"ד בשו"ע יו"ד סרע"ט - הס' דעת כהן שמזכירו אינו אצלי. - ושקו"ט ליישב המנהג בשו"ת נו"ב מהד"ק או"ח ס"ט. בנין ציון קמא, סצ"ז. מנח"א ח"ג סנ"ב. זכר יהוסף סל"ז. ועצ"ע מפס"ד המפורש בשו"ע לאיסור. - ומש"כ באיזה מס' הנ"ל להביא ראי' להיתר מס' חסידים סי' תתקלד, צע"ג - דלשון הס"ח "קרועים ומחוקים", וי"ל דהוא באופן דא"א לבוא לידי תקלה לקרות בהם, משא"כ בנדו"ד.

ה'מו

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 456 חלקה בחכ"ד ע' 539 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה אלכנסנדר סענדר: יודאסין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתב, ובהנסמן בהערות שם.

תיקון הס"ת: ראה לעיל אגרת ד'תתקכו, ובהנסמן בהערות שם.

שפשט המנהג: ראה לעיל אגרת ד'תתב.