ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מח

ב"ה, י"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אלי'

עקיבא שי'

שלום וברכה!

...נעם לי לקרות במכתבו ע"ד ארגון הקבוצה וביחוד המשיך בזה את האברך... שי' ואפשר יש מקום להמשיך את כל המשתתפים הנ"ל ביחוד ע"י שיערכו מעין שו"ת לאחרי הלימוד, ומדגיש הנני שאלה לא קשיא כי קושיא עיקרה לפעמים תכופות מרצון ע"מ לקנטר, וק"ל. ואולי רצוי יותר בכדי שלא לגרום להנ"ל להשתמט גם מאופן של שאלה, והמשכתם בתוך הענינים יותר של כל הנ"ל יהי' עי"ז שיציע להם שאחת לאיזה פעמים ילמוד אחד מהם במקומו, כמובן ע"י הכנה מקודם, והרי בטבעו של אדם וועלין אויספיינען זיך וכידוע כ"פ בחז"ל שעשו ענינים לחדד את התלמידים...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'מח

מו"ה אלי' עקיבא: ליפסקר, טורונטו, אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז א'תקכו.