ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'מט

ב"ה, י"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נתן זאב שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה אלי' עקיבא שי' ליפסקר, קבלתי ידיעה פ"נ אודות מצב בריאותו, ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיוטב עוד יותר עד שיחזור לאיתנו.

וזכות התעסקותו בסביבתו בעניני יראת שמים ובפרט כפי שכותב לי הרב ליפסקר שי' בענין בית הכנסת שתהי' מחיצה כשרה, תעמוד לו לבריאות ולהמצטרך בכלל, ובפרט שענין המחיצה בבית הכנסת דבר גדול הוא במאד, וידוע מאמר רבותינו זכרונם לברכה שאינו דומה המורד במלך, והמורד נמצא בשדה למורד במלך בפלטרין של מלך עצמו בבית המלך, והרי בית הכנסת עליו נאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ואפילו במלך בשר ודם עושים איזה הכנה קודם ביאתו למקום, ועל אחת כמה וכמה שאין עושים דבר במיוחד היפך רצונו וציוויו, שמזה מובן עד כמה מגוחך מצער וגם מבהיל, אלו המכניסים בבתי כנסיות מנהגים היפך רצונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואחר כך מעיזים לבוא לשם ולומר, שבאים בכדי לבקשו למלאות משאלותם ובקשתם בענינים שלהם, ומגודל הקלקלה מובנת גם כן זכות כל אלה המתעסקים בתיקון הדבר להתברך בהמצטרך להם מבורא עולם ומנהיגו.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ה'מט

מו"ה נתן זאב: שאול, טורונטו.