ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נ

ב"ה, י"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מחנוכה והקודמו, ומובן שמצטער אני על אשר עמל בענין רופא המתאים בעד כפר חב"ד ונדמה שלא הי' תועלת בהשתדלותו, אבל מה שכותב שכל עמל שלו הי' לחנם, מובן שאינני מסכים לזה, כיון שעי"ז עורר אותם ומכתביו שלו הנמצאים בכפר מעוררים אותם גם עתה אף אלו שלא כתבו מענה אליו, וסו"ס יביאו הפירות, וכידוע הדוגמא מזריעה שנקלט בקרקע ומצמיח רק אחוז מסוים מגרעינים הנזרקים, אבל באם יזרקו רק מספר הגרעינים אלו, תהי' הזריעה פחותה כמה פעמים ככה, והנה בהנוגע לזריעה, במלות אחרות בהנוגע לעניני הרשות יש מקום לומר שהגרעינים שלא נקלטו ענינים מצד עצמם הי' לחנם אף שמוכרחים היו גם הם כנ"ל, נוסף על זה בעניני קדושה ומצוה שכל פעולה ופעולה מביאה תועלת ולא רק תועלת פרטית בענינה אלא גם תועלת כללית בהגדלת האור בעולם כולו ולהוספה שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך נוסף על הנחת רוח שנגרם על ידי זה לאבינו שבשמים בורא עולם ומנהיגו אשר הוא שאמר שואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה...

מוסג"פ קטע ממכתבי שבטח יענין את כבודו, כן נשלח לו בפ"ע המאמר מים רבים, אף שתקותי שכבר ראה אותו וגם קרא אותו.

בברכה לבריאות (כיון שאינו מזכיר אודות זה בטח הוטבה) ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

ה'נ

מו"ה דוד: הלמן, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקפה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'רכא.

עמל בענין רופא: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שעו. לעיל ד'תשפט.

הדוגמא מזריעה: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'עתר.