ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נא

ב"ה, כ' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב האברך מו"ה זאב דוב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד טבת. נעם לי לקרות בו אשר אנה ה' לידו שני אברכים בעלי השפעה בסביבתם הרוצים שילמוד עמהם תורת החסידות דא"ח, ומובן שאין כל מקום להחששות בזה שכותב במכתבו, ותמיהני גם על הספק, והרי הפליגו רז"ל בהענין דלהוציא יקר מזולל וע"י אברכים הנ"ל ניתנה לו אפשריות זו, כי על ידם יגיעו דברי ההתעוררות של המאור שבתורה להמושפעים ולהחברים שלהם וק"ל, והרי ידוע שפנימיות התורה נקראת בשם שמן והלכה פסוקה אשר שמן מפעפע בכל מקום ובלבד שיגע מקצתו בשמן והנמשל מובן. ויה"ר שלא לבד שיסכים לבקשתם אלא שגם יחפש אחרי ענינים כאלו והשי"ת יצליחו גם בזה. ומהנכון שיתחיל הלימוד עמהם מחלק ב' וג' דספר התניא קדישא ובפרט שלבם חפץ בזה ואחרי כן קונטרס ומעין, בס' דרך מצותיך לאדמו"ר הצ"צ וכו' ואחכה לבשו"ט.

בברכה.

ה'נא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 514 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה זאב דוב שי': סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'עז. לקמן ה'רמו.

להחששות בזה שכותב: השתייכותם לארגון אשר מבלים שעות רבות בתערובת בענינים של הוללות וכה"ג.