ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נג

ב"ה, כ' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מוסג"פ הקבלות על שילוחו מתאים להוראותיו, ויהי רצון אשר חפץ ה' בידו יצליח אשר מזמן לזמן יעלה במצות הצדקה מחיל אל חיל, צדקה כפשוטה בגשמיות [וצדקה ברוחניות ע"י השפעה בסביבתו לרומם גוי (עיין תו"א בתחלתו ובלקו"ת לג' פרשיות שם) ]. וע"פ המבואר באגה"ק בכ"מ ימהר זה רפואת בנו... שליט"א רפואה בפועל למטה מעשרה טפחים וכמבואר באגה"ק שם סגולת הצדקה בזה, ויש לקשר הדברים עם המבואר בתניא פרק ל"ז (מ"ח ע"ב ואילך) במעלת הצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.