ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נד

ב"ה, כ' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד טבת.

במ"ש אודות שאלת גילוח הזקן, עיין שו"ת לאדמו"ר הצמח צדק חלק יו"ד סי' צ"ג בארוכה מה שכותב בזה וכן בשו"ת המסומנים בדרכי תשובה ליו"ד סי' קפ"א ס"ק ט"ז ואילך. וגודל הענין נוסף על הנ"ל נתבאר ג"כ בפירוש הצמח צדק על הכתוב והוא רחום יכפר עון, נדפס בתהלים אהלי יוסף יצחק השלם עמוד תרכו.

בשאלתו בסוגיא שלומד, נמסרה למחלקה העונה על שאלות כאלו.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא וישמור אותם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'נד

גילוח הזקן: ראה גם לעיל אגרת ד'תתפא.

למחלקה העונה: נמסר להגר"מ מענטליק.