ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נה

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות לימוד ענין פלוני לתלמידים ע"י אינו יהודי מובן שישנן בזה כמה פרטים (ולדוגמא לימוד דברי ימי עולם, שנמסר בלא"ה לאינו יהודי אלא שישנה הברירה אם שילמוד דברי עמים נכרים או דבנ"י) ועוד כמה אופנים וחילוקים שלכן על הנהלת הישיבה להתייעץ בזה מתאים להפרטים שידעו, ומובן שאין מספיקה ידיעת השם הכללי של ענין הלימוד אלא שפרטי התכנית יכולים להשפיע על היחס לזה והרי בקל ישנו להשיג התכנית שבטח מודפס וידוע לכל המתענין...

לפלא שאינו מזכיר אודות ימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה אף שנכתב מכתבו לאחריהם ובטח ימלא במכתבו הבא.

בברכה לבשו"ט מהתפתחות המוסד הק'.

ה'נה

מו"ה יעקב אליעזר: הרצוג, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתנ, ובהנסמן בהערות שם.