ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נז

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, ותוכנו המצב בענין הבית שלהם שב... שהמוסד אשר בו אינה מכסה הוצאותיו וכו' ועתה מזדמן קונה מתאים.

והנה אינו מזכיר במכתבו מהי תכנית הקונה לשמושו בבית זה לשיקנה אותו, שכיון שכותב שהבנין מתאים רק למוסד ולא לדיור פרטי, הרי הגבלה זו חלה גם על הקונה, ומובן שבאם דעתו שיהי' שם מוסד חינוך נגד התורה הרי, מלבד שיש בזה שאלה דמסייע ידי כו', מתוסף פרט המחמיר שאלה זו, שבבנין זה עצמו נמצא עד עתה מוסד חינוך כדבעי והכתבת והבית ימשיכו ההורים שאין זמנם פנוי להתבונן אם חל שינוי בהחינוך בבית זה עצמו או לא. ואפילו אם ישנה השם - לא תמיד מספיק זה.

באם איןמקום לחשש האמור ועוד הוא העיקר שאין בשו"א היכולת לעשות המוסד חי נושא את עצמו, ומה טוב בשטח החינוך הכשר, שבתקופתנו זהו הצלת נפשות ממש, אז יש להתענין בענין מכירתו הנ"ל.

לפלא שבמכתבו אינו מזכיר כלל אודות פעולותיו בהפצת המעינות חוצה וניצול כשרונותיו אשר חננו השי"ת בהם בשטח זה. ואף שאמרו רז"ל שלא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה, מובן שבהנוגע לאלו שאין בחירתם חפשית, בטוחים שמנוצלים הם מתאים לתפקידם, משא"כ באיש הישראלי שעליו נאמר הן האדם הי' כאחד ממנו (עיין לקו"ת אמור לח, ב) אפשר שיעברו ימים חדשים ועוד יותר - שלא בהתאם למרז"ל הנ"ל בהנוגע לבע"ח. וד"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאוסאהן

ה'נז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 461 והושלמה ע"פ צילום האגרת.