ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'נט

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש בסיום מכתבו על הקס"ד להשתמש עם עלעקטרי - הרי אינו מפרט כוונתו בזה, כי השם עלעקטרי, כולל כמה אופני טפול, ואם הכוונה להקרנה (באשטראלונג) יש להשתמט מזה, ואם הכוונה רק להמם ע"י שמוליכין זרם עלעקטרי (מען לאזט דורך עלעקטרישען טאק) מובן שדרושה בזה זהירות, אבל באם רק איזה פעמים יש מקום לסברא זו כשנעשית ע"י מומחה, ובכללות הדבר ובכדי להיות בטוח בכללות ההוראות יש לשאול עכ"פ פעם אחת דעת רופא מומחה שיקבע הדיאגנאזע וכללות הטפול, ואם לא נמצא כזה ב... בודאי ישנו בעיר גדולה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בעניניהם הכללים ובעניניהם הפרטים.

בברכה.

ה'נט

להשתמש עם עלעקטרי: למחלתה ברחם המונעת העיבור.