ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ס

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי שתיקתה הכי ארוכה, נתקבל מכתבה ממוצש"ק ויחי יעקב בארץ מצרים.

ואתחיל מסיומו, במה שכותבת בהערתי השני' - שמובן שעורר תוכן כתיבתה תמיהתי הכי גדולה, שהרי פשיטא ומפורסם שמאחל הנני לכל אחד ואחת מבני ישראל שיחיו חייהם בההרחבה, לא רק בהרחבה רוחנית אלא גם בהרחבה גשמית, כפשוטה ממש, ואף שהנסיון דעושר גדול יותר מהנסיון דקו ההפכי ח"ו, ה"ז ענין בעבודתו לקונו של האדם החי חיים מרווחים, אלא שעל כל אחד לחזקו ולאמצו ולהורות לו על פרטי הנסיון לפניו עומד, והרי ידועים דברי רבנו הזקן בספרו תורה אור (לא, ג) מענין שכר ג' פסיעות שפסע לכבוד השי"ת פסקו לו מלכות כפשוטה בעולם לשלשה דורות - מזה מובן שכרו של כאו"א מבני ישראל בעניניו.

ומה שאמרתי ע"ד החיים בהרחבה, לפלא שמשמיטה במכתבה העיקר והוא

דברי - שאין להחליף העיקר (לא רק עיקר ברוחניות, אלא גם עיקר בגשמיות) - בהרחבה חיצונית ועד כדי לשכוח על העיקר והטפל ולהשאר בהרחבה חיצונית, ומדגיש הנני חיצוניות, וכוונתי שאינה משבעת רצון של החי בהרחבה כי אם בזה שהשכן אומר שפב"פ עשיר הוא וכיו"ב. אבל כנ"ל אפשרי ואפשרי עשירים כר"א בן חרסום וצדיקים גדולים כפשוטם בחייהם היום יומים (יומא לה, ב), ולמותר להאריך עוד יותר בדבר הפשוט...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א