ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סא

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב טבת, בו כותב אודות ההתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, אף שכלשונו היתה מצומצמת במאד בחלקה מטעם המצב וכו'.

וכבר כתבתי לאנ"ש באה"ק ת"ו שלפלא שאינם רואים הסתירה, כי אדרבה, המצב דורש הוספה בעניני הפצת המעינות שגם ההתועדויות חלק מהתכנית בזה, וכידוע שכשנתוסף בהלעו"ז ח"ו צריך זה לעורר תוספת כח בצד הקדושה ביותר וביותר, וכנראה במוחש, ורואים את זה במלכותא דארעא שבמצב כזה מגייסים אנשים נוספים ואפילו מאותן הדרגות שעד עתה עסקו בענינים אחרים לגמרי בכ"ז מפני דרישת השעה החלש יאמר גבור אני, והנמשל מובן, וחבל שגם על ענינים פשוטים כאלה צריך לעורר מעבר לים. ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא ומתוך שלום ושמחה ובחסד וברחמים יוסיפו אומץ בהפצת המעינות בכל פרטיהם, וכהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו שמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור משתשקע החמה ועל פתח ביתו מבחוץ.

בברכה לבשו"ט.

ה'סא

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 526 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה צבי: מלצ'יק, יפו. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'תמט.

מטעם המצב וכו': ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר כתבתי: ראה לעיל אגרות ד'תתקפט. ד'תתקצא.