ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סב

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

האברך שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב טבת, ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההתועדות שהשתתף בה כפי שהודיעוני מהצד.

ובשאלתו בק"ש שעל המטה במוצש"ק, מובן שמחולק בזה בין קודם חצות שאין אומרים תחנון (שע"ת סי' ש) לאחר חצות שאומרים תחנון, וגם הענינים הקשורים בזה בק"ש שעל המטה, וראה גם כן לוח היום יום עמוד לב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'סב

האברך שמעון שי': אביטבול, לוד.

במוצש"ק.. תחנון: ראה "התוועדויות" פסח שני תשמ"ג ע' 1414.

*) דרך אגב: כן הוא בנוסח התפלה שברמב"ם כת"י (הועתק בהוצאת הרמב"ם ניו יארק תש"ז סוף כרך ה') ובסי' התימנים - אבל בכל ד' תפלות הש"ק.