ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סג

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב מו"ה חיים צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג טבת, כן נתקבל בינתים גם הספר ריח דודאים אשר הו"ל, ות"ח על שימת לבבו בשילוחו, ובקשתי שישלחו לו מספרי הוצאת קה"ת בתורת הדא"ח הן מעיינות הבעש"ט שבהפצתם יקוים היעוד בביאת משיח צדקנו, וכידוע באגרת הקדש של הבעש"ט בזה.

בשאלתו אודות יחס חב"ד להשלשלת דדינוב וספריו, לא שמעתי בזה.

ובמ"ש אודות נוסח חב"ד בתפלת מנחה שבת, הוא ככתוב בסדורנו: שבתות קדשך וינוחו בם, שניהם לשון רבים*.

בודאי משתתף בהתועדות אנ"ש בכלל ובפרט בימי הסגולה ובדוגמת הימים הבהירים אשר בחדש כסלו שזה עתה אזלינן מנייהו כן בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכה.

ה'סג

מו"ה חיים צבי: אייזנבך, ירושלים.