ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סד

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב מו"ה זאב ארי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו וז"ע נתקבל הספר אהל בנימין - רזא דקנין תורה על מסכת אבות, ויהי רצון אשר מתאים להתחלתה משה קבל תורה מסיני ומסרה כו' ומה שנוהגים לומר בתור הקדמה לפרקים אלו כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב.

הנה בימינו ובקרוב תחדיר כל חוגי בני עמנו האמת המוחלטה אשר ועמך כולם צדיקים, כי כל אחד ואחת הם מעשי ידי נותן התורה להתפאר, וכשם שהוא נצחי כך מעשי ידיו שמזה מובן אשר בלתי ידח ממנו נדח וכאו"א מוכרח סוף סוף לעשות תשובה מתאים לדרגא שלו מהותו ואיכותו,

ז. א. מדריגת תשובה נמוכה ביותר תשובה כפשוטה ועל חמורות, ועד לדרגא היותר עליונה בתשובה, תשובה מאהבה תשובה עילאה תשובה למקורו, וכמ"ש והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה,

- וכמבואר בארוכה ע"י רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, בספרו לקוטי תורה ריש פרשת האזינו עיי"ש -

ודרך תשובה זו אינה נתונה לשיקול דעתו של כל אחד, כי בתורה, תורה לשון הרואה, ניתנו ההוראות הנחוצות לכל עניני האדם מרגע הולדו ועד רגעו האחרון עלי אדמות, וההוראות נצחיות הן ובתקפן בכל דור ובכל מקום כי התורה קבלה משה רבנו, רועה נאמן, מסיני ומסרה לדורות הבאים אחריו,

ולכן אך ורק ע"י מילוי הוראות תורתנו תורת חיים זו משיגים את המטרה האמורה ועי"ז גם מטרת כל הבריאה, ובלשון חכמים במשנתם בסיום פרק קנין תורה: כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו, וכיון אשר ה' אלקים הרבה אותם ואין דעותיהן דומות ורצה לזכות את כאו"א מהם לפיכך הרבה להם גם את התומ"צ כו' יגדיל תורה ויאדיר.

בברכה.

ה'סד

מו"ה זאב ארי': רבינר, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'טו.