ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סה

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט טבת, ובמה שמסיים אשר למרות שאביו הי' מחסידי אלכסנדר אבל הוא למד בישיבה כו' שבה הלימוד כו'.

ידוע דבר משנה (עדיות סוף פרק ב') האב זוכה לבן כו' בחכמה כו' שמזה מובן שאם כאו"א מחויב בלימוד כל חלקי תורתנו (ראה הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן פרק ב' סעיף יו"ד) עאכו"כ שתובעים זה מאלו שאבותיהם הורישו הכנה טבעית (ראה מפרשי המשנה שם) ללימוד זה ביחוד, ובפרט שלימוד זה בא להוסיף על הלימודים שקדמו לו, ופשיטא שאין בזה סתירה לאופן לימוד הקודם כי אם להוסיף עליו וכמאמר יש בכלל מאתים מנה, ולא עוד אלא שההוספה זו מוסיפה חיות גם בשאר אופני הלימוד מתאים לדברי רבנו יונה הידועים הובאו בפירוש ר"ן לנדרים ובב"י לטור או"ח סי' מ"ז ויעוי"ש היטב בב"ח.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.