ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סו

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נעם לי לקבל מכתבו מטו"ב טבת, בו כותב ראשי פרקים מסדרי הלימודים בכתות וכן אשר ההתועדות היתה בכי טוב ובודאי גם פנימית הכוונה נכללת בזה, זאת אומרת שתהי' רישומה ניכר בכל ימות השנה בהנוגע לפועל ובפרט ההתועדות דראש השנה לחסידות אשר הראש כולל בתוכו כל האברים וממשיך חיות לכל האברים, וק"ל. ויה"ר שיהי' באופן דמוסיף והולך וכהוראת ימי חנוכה דאזלינן דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור משתשקע החמה (שמ"ר פט"ו, ו) ועל פתח ביתו מבחוץ.

הפ"נ המוסגר במכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה.

ה'סו

מו"ה ניסן שי': פינסון, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תקצז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'רמ.