ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סז

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ומובן ורואים גם במוחש אשר הנהגת נחשון היא לא רק הוראה לשביעי של פסח ולקרי"ס כפשוטו, אלא לכל התחלה דענין אלקי במקום חדש, וק"ל, ובפרט כשהמדובר בהפצת המעינות ובדרא דעקבתא דמשיחא ובאה"ק אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה ובמקום כזה אשר הלעו"ז יש לו בעוה"ר תוקף מיוחד עד שנודע גם בחו"ל בשם העיר האדומה, ויה"ר אשר בקרוב ממש יקוים בזה סו"ס מרז"ל (שבת קנו, א) האי מאן דבמאדים כו' אמר רב אשי ומסיים - מוהלא, מכניס בני ישראל לבריתו של אברהם אבינו.

בברכה.

ה'סז

העיר האדומה: חיפה.