ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סח

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

האברך אהרן שי'

שלום וברכה!

מאשר בזה קבלת מכתבו מח' טבת שזה עתה נתקבל, אבל בשבוע העבר נשלח מברק וז"ל:

לפתיחת הקעמפ ברכתי לכל הילדים המדריכים והמנהלים שיצליחו בבריאות בגשמיות ובבריאות ברוחניות.

(חתימה)

ובטח יבש"ט ובפרטיות מאופן הקעמפ בפועל.

בברכה,

מזכיר

ה'סח

אהרן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תיב, ובהנסמן בהערות שם.

הקעמפ: מחנה קיץ במלבורן. ראה גם לקמן אגרות ה'עד. ה'קד.