ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'סט

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל דוד שי'

שלום וברכה!

נעם לי להוודע בשיחתי עם...שי' הכהן...אשר נפגש עם כבודו מזמן לזמנים וכבודו מסייע לו בעניני מסחר ובעניני האבנים טובות ביחוד.

ובודאי למותר האריכות בגודל מעלת ענין זה וכמובא גם לפסק הלכה, ממציא לו מלאכה כו' ותקותי שלהבא לא רק שינהג ככה אלא גם יוסיף בזה ככל האפשרי לזמנים תכופים יותר ובענינים גדולים יותר, אלא שנשען על מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, כותב הנני על דבר זה ולא נצרכה אלא להעדפה, וראה גם כן שולחן ערוך יורה דעה ע"פ מרז"ל שבת סג, א. פסחים נג, ב. משנה סוף הוריות, כהן קודם כו' ובכמה מקומות.

בברכה להרחבת פרנסתו הוא ואשר יקויים בה פתגם הידוע של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, אז השם יתברך גיט אידן גשמיות און זיי מאכען פון גשמיות רוחניות.

המצפה לבשורות טובות בכל האמור וכן מפעולותיו הטובות בהרחבת הישיבה שיסדו הרחבה הן בכמות והן באיכות.

ה'סט

מו"ה ישראל דוד:גליק, פאר ראקאוויי.