ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ע

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז טבת.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמה ששואל תרופה לזכרון, ידוע מאמר רז"ל על הפסוק ערוכה בכל ושמורה (ערובין נד, א) זאת אומרת שהלימוד צריך להיות בחיות, ופשיטא שלא להתפעל מפיתוי היצר המחפש תחבולות וערמומית איך למנוע את האדם מעבודתו לקונו, ואחת הדרכים שלו היא, להטיל עצבות על האדם ולפתותו שאינו מצליח בתורה ומצות, אבל כשירעים וירעיש עליו ולא ישמע לדבריו כלל וכלל מתבטלים הפיתוים ההעלמות וההסתרים וכמבואר בכל זה בספר תניא קדישא עיי"ש ובפרט בפרק כ"ט.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר