ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'עב

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מועש"ק שמות, וכנראה אשר מתבונן יותר על המדה בהענינים אודותם כותב והוא ע"ד המבואר בחסידות על הכתוב ועשתה את ראשה, אשר ההתבוננות יותר על המדה בעניני הפרנסה הוא בדוגמת לבוש ארוך יותר ממדת הלובשו, שלא לבד שאין בהאריכות תועלת אלא שעוד מפריע בהילוך כדבעי, ולכן כיון שמזכיר אודות עו"ד שלו שבודאי מומחה הוא יתנהג כהוראתו ויעבוד את השם בשמחה ובבטחון גמור אשר משגיח הוא עליו ועל כל ב"ב שי' בתכ"י בהשגחה פרטית, והרי השי"ת הוא עצם הטוב שמטבע הטוב להיטיב ויומשך בעניניו בטוב הנראה והנגלה.

בודאי עסק גם בשבועות האחרונים בהפצת היהדות בכלל ובעניני חסידות בפרט בין חבריו במקומות שם הי' ובסביבתו שם, ותקותי שעומד עמהם בקישור מכתבים גם עתה לחזקם בקיום המצות וגם בקביעות עתים לתורה כל אחד מתאים למעמדו ומצבו ושומר ישראל אשר לא ינום ולא יישן וזן מפרנס לכל בחן בחסד וברחמים ינחהו ואת כל ב"ב שיחיו ובאופן הטוב לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט.