ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'עג

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז טבת.

מהנכון אשר הוא, וזוגתו תי' בפ"ע, יתנו לצדקה ארבעים פעמים ח"י ג"פ, והחשבון במעות זמננו מבואר במכתבי הנדפס בקובץ ליובאוויטש חוברת שמינית, זאת אומרת שיפרישו לצדקה מזמן לזמן עד שיתקבץ סכום הנ"ל לכאו"א מהם, וראה ג"כ אגה"ק סי' כ"א ובמאמר הצ"צ על מרז"ל כל פרוטה ופרוטה מצטרפת, והשי"ת יזכם ויצליחם לגדל את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת בריאות הנכונה ומנוחת הנפש.

בברכה.

ה'עג

במענה על מכתבו: בקשת תיקון על שהייתה נדה וכו'. ראה גם לקמן אגרת ה'רצב.

במכתבי: לעיל ח"ב קצט.