ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'עה

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד ראשי הקהל, עיני העדה

דקהלה קדישא וחרדה אגאדיר יצ"ו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מה-17 בדצמבר עם הבשורה טובה ומשמחת על דבר גמר הבנין של המקוה הטהורה ומהודרה, ואשר הרה"ח וו"ח אי"א בעל מרץ מטובי תלמידינו הרב עזריאל שי' חייקין הי' הרוח החי' במפעל הרם הזה. גם זכו לברך על המוגמר בחנוכת בנין המקוה בשמיני לחודש טבת.

ויהי רצון מקדם שמייא שעם חנוכת הבנין תבוא התחלה טובה לחנוכה פנימית ועקרית, הוא חינוך נשי ובנות ישראל בשמירת דיני טהרת המשפחה בהידור והפצתם בכל בית יהודי במחנם הט' אין יוצאת מהכלל.

וידוע מאמר חכמינו ז"ל: "טהרה מביאה לידי... קדושה... לידי חסידות... לידי רוח הקדש", ויתקיים בהם ובכל בית ישראל מקרא שכתוב "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם... ואת רוחי אתן בקרבכם... והייתם לי לעם ואנכי אהי' לכם לאלקים", בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

בכבוד ובברכת הצלחה.